Verloop in het kort

Doorgaans wordt per telefoon of e-mail contact opgenomen voor het starten van een mediationtraject, waarna een eerste bijeenkomst wordt gepland. Tijdens die eerste bijeenkomst wordt uitgelegd wat mediation inhoudt en welke afspraken partijen en de mediator met elkaar maken (zoals de vrijwilligheid en geheimhoudingsplicht). Deze afspraken en een korte omschrijving van het geschil worden opgeschreven in de mediationovereenkomst. De mediation vangt aan met het tekenen van deze overeenkomst.

Partijen beslissen gezamenlijk waar de bijeenkomsten plaatsvinden, bij voorkeur op een neutrale plek. Gemiddeld genomen duurt een mediation 3 tot 5 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 tot maximaal 2 uur. Dit is, naast de kosten, een groot voordeel van mediation. Het gehele traject neemt aanzienlijk minder tijd in beslag dan een procedure voor de rechter en aangezien de partijen samen één mediator betalen, scheelt het in de kosten.

Zodra partijen een oplossing voor het geschil hebben gevonden, wordt deze schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst, die door de mediator (mede) wordt opgesteld, staan de afspraken die partijen hebben gemaakt. Zodra de overeenkomst door partijen is ondertekend, als verklaring dat zij zich aan de afspraken zullen houden, is de mediation ten einde.